KARAKTERISTIK KAUM TERLAKNAT

Posted by Humas PI - 5 September 2011

Jejak Sejarah Nabi Adam AS

Posted by Humas PI - 3 June 2011

Potensi Ajali Manusia

Posted by Humas PI - 3 June 2011

Esensi Kekhalifahan Manusia di Muka Bumi

Posted by Humas PI - 3 June 2011

KARAKTERISTIK KAUM TERLAKNAT

Posted by - 5 September 2011

(87) Dan sesungguhnya Kami telah mendatangkan Al-Kitab (Taurat) kepada Musa, dan Kami telah menyusulinya (berturut-turut) sesudah itu dengan rasul-rasul, dan telah Kami berikan bukti-bukti kebenaran (mukjizat) kepada Isa putra Maryam dan Kami memperkuatnya dengan Ruhul Qudus. Apakah setiap datang kepadamu seorang rasul membawa sesuatu (pelajaran) yang tidak sesuai dengan keinginanmu lalu kamu menyombong; Maka beberapa

Read More

Jejak Sejarah Nabi Adam AS

Posted by - 3 June 2011

“Dan (ingatlah) ketika Kami berfirman kepada para malaikat: ‘Sujudla kamu kepada Adam,’ maka sujudlah mereka kecuali Iblis; ia enggan dan takabur dan adalah ia termasuk golongan orang-orang yang kafir.Dan Kami berfirman: ‘Hai Adam, diamilah oleh kamu dan isterimu surga ini, dan makanlah makanan-makanannya yang banyak lagi baik dimana saja yang kamu sukai, dan janganlah kamu

Read More

Potensi Ajali Manusia

Posted by - 3 June 2011

Dan telah diajarkan-Nya kepada Adam nama-nama semuanya, kemudian Dia kemukakan semuanya kepada malaikat. Lalu Dia berfirman: “Beritakanlah kepada-Ku nama-nama itu semua, jika kamu termasuk makhluk-makhluk yang benar.”Mereka menjawab: “Maha Suci Engkau! Tidak ada pengetahuan bagi kami, kecuali apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Karena sesungguhnya Engkaulah Yang Mahatahu, lagi Maha Bijaksana.”Berkata Dia: “Wahai Adam! Beritakanlah

Read More

Esensi Kekhalifahan Manusia di Muka Bumi

Posted by - 3 June 2011

“Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: ‘Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi.’ Mereka berkata: ‘Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal Kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?’ Tuhan berfirman: ‘Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu

Read More